Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków 
Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Wolsztyńskiej
z dnia 25.04.2015


 
Otwarcie Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia i powitanie członków.

Stwierdzenie prawomocności odbywanego Zebrania i uchwalenie regulaminu obrad.

Wybór Prezydium Zebrania, tj. Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza Zebrania.

Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania za rok 2014.

Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2014.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014 i przedstawienie oceny działalności Zarządu, sporządzonej przez Komisję Rewizyjną.

Dyskusja.

Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2014,
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014,
c) udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
d) udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej.

Odwołanie Wiceprezesa Stowarzyszenia w związku z rezygnacją złozoną z powodu pełnienia funkcji publicznych.

Powołanie Wiceprezesa Stowarzyszenia.

Odwołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w związku ze złożoną rezygnacją złozoną z powodu pełnienia funkcji publicznych .

Powołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Wolne wnioski i zapytania.

Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi Wolsztyńskiej.


Prezes Stowarzyszenia
Piotr Czajka